Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Πιστοποιητικά ΔΕΗ
Το πιστοποιητικο ΔΕΗ
  • είναι το απαραίτητο έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα μιας εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο και τις κατάλληλες μετρήσεις.
  • δεν είναι ένα τυπικό χαρτί για τη ΔΕΗ καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.
  • για μονοκατοικίες και διαμερίσματα έχει διάρκεια ισχύος 14 χρόνια,και  7 χρόνια σε επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά.
Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι σχετικά νέο έγγραφο που με βάση τον υπάρχον νόμο από την 1 Νοεμβριου 2011 πρέπει να εκδίδεται για κάθε κτήριο. Το πιστοποιητικο  ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτηρίου πρέπει να επανεκδίδεται κάθε 1 με 12 έτη. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικο  είναι απαραίτητο, είναι για την έκδοση κάθε νέας  παροχής ρεύματος της ΔΕΗ, για την επανασύνδεση παλιάς παροχής, για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, ενώ τέλος το πιστοποιητικο  χρειάζεται ακόμα και για αιτήση αυξησης της της παροχής.
 
Το πιστοποιητικο  που εκδίδει ένας ηλεκτρολογος πρέπει να αποτελείται από τα εξής έγγραφα:
  • Υπεύθυνη δήλωση από αδειούχο ηλεκτρολογο
  • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατα ΚΕΗΕ
  • Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
  • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
Καλέστε την ΕΡΓΟΨΥΚΤΙΚΗ ΚΑΝΤΙΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ που εδρεύει στην οδό Πλαπούτα και Ροδοπόλεως, στο Ελληνικό και στη Σάμο στον Μαραθόκαμπο, για να ορίσουμε συνάντηση στο ακίνητο όπου θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης για το πιστοποιητικο. Να έχετε μαζί σας  αντίγραφο της κάτοψης του ακινήτου και τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ εάν υπάρχουν.Η διαδικασία της έκδοσης για του πιστοποιητικού περιλαμβάνει την επίσκεψη στον χώρο σας και τις μετρήσεις με το πιστοποιημένο όργανο.